Социална сигурност

Социалната сигурност има за цел да насърчава благоденствието на обществото въз основа на балансиран икономически растеж и стабилност, конкурентна пазарна икономика, с която да се гарантира пълна заетост и социален прогрес.

Европейската социална харта, която влиза в сила на 1 юли 1999 год , наред със социалните права – право на жилище, здравеопазване, образование, заетост, правна и социална защита и не-дискриминация, ясно дефинира и социалната сигурност и приобщаване, като част от способите за постигане на по-добри условия на живот и труд на обществото.

Ефективната социална сигурност се постига, чрез развитие на три ключови области:

  • Социална закрила на всички наети лица;
  • Интеграция на хората с увреждания чрез подпомагане на доходите в правото им за достоен живот, работна среда, приспособена към техните нужди, достъп до услуги, които им дават възможност да участват в обществения и трудов живот;
  • дългосрочни грижи с добро качество в сферата на обществените услуги;

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.