Новата Дирекция “Защита правата на пациентите” обяви своите приоритети

Пациентските, а и всички останали права, не могат да бъдат реализирани без израз на активна воля, да бъдем информирани.

Необходимо е познаване на съществуващите възможности и използването им с цел създаване на добри практики.

Чл.84, ал. 1 от Закона за здравето определя пациента, като лице, което е потърсило или на което се оказва медицинска помощ – всички сме заинтересовани!

Функциите на новата дирекция, съгласно Правилника са следните:

Дирекция „Защита правата на пациентите“:

1. подпомага министъра при планиране, организиране и изпълнение на задълженията му, свързани със защита правата на пациентите;

2. участва в разработването на проекти на нормативни актове, стратегически документи и мерки от национално значение, необходими за прилагането на законодателството на Европейския съюз, свързани с правата на пациентите;

3. координира и участва в подготовката на рамкови позиции, указания, анализи, информация и становища във връзка с правата на пациентите от компетентност на министерството;

4. координира участието в срещи и форуми, организирани от институции на Европейския съюз, свързани с обмяна на опит и сътрудничество в областта на правата на пациентите;

5. разработва и съгласува национални програми, стратегии и планове в областта на защита правата на пациентите;

6. планира, организира, подпомага и координира цялостната дейност на министерството в областта на защита правата на пациентите;

7. подготвя материали, документи и становища, извършва анализи и предлага мерки за подобряване и защита на правата на пациентите;

8. организира извършване на последваща оценка на въздействието при прилагане на законодателството в областите на компетенции на дирекцията;

9. осигурява обслужване на дейността на Комисията за разглеждане на документи за признаване на организации за защита на правата на пациентите за представителни, Обществения съвет по правата на пациентите и на други съвети и комисии от областта на компетенциите на дирекцията;

10. участва в проверки по сигнали и в разглеждането на предложения, свързани с дейността на дирекцията;

11. изготвя анализи на нормативната уредба, свързани с правата на пациентите и  предложения за промени;

12. участва в разработването на системи за оценка на качеството и на резултатите от медицинските дейности, извършени от лечебните заведения;

13. изготвя анализи на проведени проучвания относно удовлетвореността на пациентите;

14. предоставя консултативна помощ по проблемите, свързани с правата на пациентите.

Източник:

https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/szdadena-e-novata-direkciya-za-pravata-na-pacienti/?fbclid=IwAR15Qt1yGp7XudVrrw713hf6Bq4Nzu-jxfZcs6PXKHQnvtAfUW_MtwgAeXI

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.