Нашата дейност и компетенции:

Подготовка и реализация на проекти

Подготовка и реализация на проекти, програми, анализи и стратегии в областта на здравеопазването за подобряване обществената осведоменост за заболяванията с цел превенция и ранна диагностика.

Провеждане на образователна политика

Провеждане на образователна политика с цел повишаване на уменията, квалификациите и интеграцията на пациентите и техните близки . Стимулиране на обучението и надграждане на знания на рисковите групи с цел овластяване и пълноценно участие в пазара на труда и развитие на предприемачески умения.

Подпомагане на адаптацията

Подпомагане на адаптацията, интеграцията и личностната реализация чрез развитие на доброволчески инициативи и дейности в социалната сфера и здравеопазването.

Разпространение на ново знание

Разпространение на ново знание, стимулиране на технологичното предприемачество сред рисковите групи, трансфер на знания и технологии.

Улесняване на достъпа до информация

Намиране на адекватни форми за улесняване на достъпа до информация, възможности за финансиране и услуги, които биха подпомогнали дейността на новосъздадени от хора, от целавата група предприятия.

Менторинг

Менторинг и съдействие при развитие на нови екипи и компании – управленски мениджмънт.Консултантска дейност€събиране и поддържане на информационна база данни.

Дигитализация

Дигитализация на информационния поток.

Дигитални решения и иновации в здравеопазването

Разработване и внедряване на дигитални решения и иновации в здравеопазването .Обмен на технологии.Посредничество при трансфер на технологии. Осъществяване на други услуги и дейности, свързани с иновациите в областта на здравеопазването.

Дигитална здравна екосистема

Създаване и прилагане на дигитални решения в здравеопазването за изграждането на дигитална здравна екосистема и установяване на устойчива и ефективна здравна среда за пациенти, медицински специалисти, общество и институции.

Участие в български и международни програми

Участие в български и международни програми и проекти, български държавни фондове, програми на чуждестранни правителства и други финансиращи институции.

Мрежи за международно сътрудничество и обме

Изграждане и поддържане на мрежи за международно сътрудничество и обмен.

Участие в разработването на местни, регионални и национални стратегии

Участие в разработването на местни, регионални и национални стратегии във всички сфери на обществения живот, представляващи интерес и засягащи младежите в неравностойно положение, хората с увреждания и тези в пенсионна възраст.