Дигитална трансформация и учене през целия живот

Дигитална трансформация и учене през целия живот

Полезна отправна точка за успех по пътя на дигиталната трансформация са различните образователни ресурси, създавани с помощта на системата за неформално образование.

Умението да се иползват дигитални технологии, устройства и социални мрежи, за да намиране, организиране, обработване, оценка и комуникиране информация по подходящ начин се нарежда на първо място сред търсените от работодателите.

Институтът за Здравни Активности и Технологии, като част от дейностите по проекта Pegasus, финансиран от програма Еразъм + на ЕС, разработи обучителен модул /Open Education Resources/ за повишаване на базовите дигитални умения, включващ следните модули:

Въведение в дигиталните умения

Основни цифрови операции- текстообработка и работа с електронни таблици

Софтуери за създаване на дигитални презентации

Въведение в социалните мрежи