Обучение, предназначено за млади жени, страдащи от ревматични заболявания

Обучение, предназначено за млади жени, страдащи от ревматични заболявания

Хроничните ревматични заболявания, които имат прогресивен ход, водят до големи дефицити във физическото, психическото и социалното функциониране.

Институтът за Здравни Активности и Технологии подготвя поредица от образователни ресурси, съобразени с потребностите на хора с увреждания.

В процеса на планирано и систематично обучение на пациентите е изключително важно да се идентифицират здравословните проблеми на пациентите, както и техните нужди и очаквания. Всеки онлайн курс трябва да бъде достъпен, използваем от и включващ всички обучаващи се, включително тези с увреждания. За да се гарантира, че на обучаемите с увреждания се предлагат множество, достъпни начини за придобиване на знания, демонстриране на разбиране и взаимодействие, е необходимо да се спазват следните основни принципи:

Осигурете среда за участниците да се обучават и да демонстрират своите знания.

Осигурете възможност за ангажиране.

Гарантирайте, че всички технологии, съоръжения, услуги, ресурси и стратегии са достъпни за хора с голямо разнообразие от увреждания.

Традиционните усилия за подпомагане на обучението на млади жени с ревматични заболявания обхващат „медицински модел“ на увреждане, където фокусът е върху „дефицита“ на индивида и как лицето може да бъде рехабилитирано и да се впише в установената среда .

Примери за адаптиране на образователни ресурси:

Материали в алтернативен формат

Алтернативни задания

Водещи бележки

Дизайн на продукта

Приобщаващ дизайнерски подходи към достъпа.