Развиваме технически грамотни и креативни общности

Развиваме технически грамотни и креативни общности

Необходимостта от иновации в здравеопазването и опазването на оклната среда, доведе до необходимост от промени и в обученията за използване на нововъведенията. Усвояването на умения за оползотворяване на иновациите и надграждане на знанията и уменията за полагане на индивидуален подход, са от решаващо значение както на индивидуално, така и на институционално равнище.

Работим по създаването на интелектуални продукти, подходящи за всяка от целевите ни групи, за придобиване наумения за бързо променящите се условия. С креативност и много усърдие се справяме с подготовката на общността за справяне с нарастващата сложност на обществените предизвикателства, пред които всички ние сме изправени, като изменението на климата, опазването на биологичното разнообразие, чистата енергия, общественото здраве, цифровизацията и автоматизацията, изкуствения интелект и анализа на данни. Вярваме, че добрите идеи се раждат в добре подготвените общности, затова акцентираме върху разработването на интелектуални продукти за младежи в сферите на нашити компетенции.