Начало / Проекти / PEGASUS

EU банер

Институтът за Здравни активности и технологии е партньор по проекта PEGASUS (2021-2-RO01-KA210-YOU-000049939), който се изпълнява по програма Еразъм+.

PEGASUS е 12 месечен проект, който стартира на 1 април 2022 год. и е насочил своя фокус върху овластяването на млади жени в неравностойно положение, предимно от малки населени места, посредством надграждане на техните дигитални компетенции и предприемачески умения чрез методи на обучение, идващи от творческите индустрии.

Целевата група на PEGASUS са млади жени на възраст от 18 до 29 от малки населени мескта, които изпитват затруднения в своята професионална реализация. Част от тази целева група са и млади пациентки с ревматични заболявания, които вследствие на влошеното си здравословно състояние нямат възможност да придобият и осъвършенстват нужните меки и дигитални умения, което възпрепятства пълноценните им интеграция, социално включване и участие на пазара на труда. Осем седмичното онлайн обучение на целевата група в меки и дигитални умения ще завърши с представяне на авторски проект в сферата на сценичните изкуства на всеки от участниците. Уменията, които ще придобият ще повлияят качеството на квалификация на кадри за МСП в областта на креативните индустрии.

Идеята за PEGASUS се осъществява като следствие от констатираната нужда от интеграцията на младите хора на пазара на труда, като едно от големите предизвикателства пред ЕС в послледните години. Крехката възраст, липсата на опит и сегрегацията на половете в моделите на обучение води до несъответствия в уменията, затруднен достъп до информация и възпрепятства трудовата реализация на младите жени.

Пряко участие в проекта ще вземат също представители на организации, работещи в сферата на младежкото предприемачество и обучения, младежки работници, учители, възпитатели, младши научни сътрудници, посредством участие в планираното за м. октомври 2022 г. в гр. Пловдив обучението за обучители и проектирането и разработването на отворен онлайн курс (MOOC), който ще осигури свободен достъп до различни учебни ресурси и дигитални методи на обучение.

Партньори на Института за Здравни Активности и Технологии в реализацията на PEGASUS са:

CRE.THI.DEV (Гърция), посветена на насърчаването на иновациите, предприемачеството, устойчивото развитие и обмена на знания, с които притежават опит и висока експертиза в разработването на образователни ресурси и предоставянето на обучения в меки и дигитални умения.

IPAZIA (Румъния) притежава опит в предоставянe на обучения в меки умения и развива своята дейност в областта на креативните индустрии.

www.pegasus-project.eu